Política

L’arribada dels fons europeus Next Generation imposa un nou pla de mesures antifrau a l’Ajuntament

Es crea una Comissió Antifrau al consistori de l’Hospitalet de Llobregat i totes les persones amb responsabilitats al govern municipal signaran igualment un codi étic i de bon govern.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

L’Hospitalet de Llobregat ha rebut més de 12 milions d’euros procedents dels famosos fons europeus Next Generation, creats com a resposta a la pandèmia Covid-19. Aquests ajuts, emmarcats als Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) presentat per l’executiu espanyol, es canalitzaran des de l’Ajuntament. Aquesta arribada de calés públics des de Brussel·les ha forçat a l’administració local a redactar i implementar tot un seguit de mesures antifrau que ara es poden consultar a la seu electrònica del consistori.

Entre aquestes mesures destaca la constitució de la Comissió Antifrau. Aquest nou ens de control serà el responsable de vetllar perquè no es puguin donar casos de frau com ara doble finançament, apropiació indeguda de diners públics, comissions il·legals o conflictes d’interessos, tant a les contractacions públiques i licitacions, com a la concessió d’ajuts o subvencions.

Aquesta nova Comissió Antifrau es reunirà trimestralment i està obligada a atendre qualsevol comunicació o denúncia “pel qual es posi en coneixement de l’Ajuntament una conducta que pogués ser constitutiva de frau o corrupció”. Aquests casos es dirigiran immediatament a la Comissió Antifrau, “qui actuarà amb la màxima celeritat”.

Per posar un marc objectiu a la detecció dels riscos, aquest Pla Antifrau recull un annex amb les anomenades “banderes vermelles” que alerten sobre possibles conductes reprovables. Per exemple, el document recull que per detectar “suborns i comissions il·legals” aquesta Comissió s’encarregarà de detectar la possible “existència d’una relació social estreta entre un membre de la Comissió Qualificadora i una persona beneficiària de l’ajut o subvenció” també “l’augment inexplicable o sobtat del patrimoni o nivell de vida d’alguna persona de l’organització municipal intervinent en el procés de concessió d’ajuts o subvencions”.

De la mateixa forma, aquest Pla Antifrau que ha signat el consistori hospitalenc, encarrega a la Comissió investigar si hi ha “tracte de favor inexplicable o inusual cap a una persona beneficiària durant cert temps” o si es percep “insistència de la contractació d’una empresa externa per a la redacció dels o alguns documents necessaris per a la concessió d’ajuts o subvencions sense que resulti necessari” o “influència deliberada en l’avaluació i selecció dels beneficiaris”. Dins d’aquestes banderes vermelles, es parla també de compartir informació privilegiada sobre el contingut dels plecs de condicions de les licitacions o d’analitzar les sol·licituds rebutjades per contenir errors esmenables o la denegació de sol·licituds per raons dubtoses, per a evitar el “tracte discriminatori en la selecció dels beneficiaris”.

Qui forma aquesta Comissió?

Aquesta comissió Antifrau estarà presidida per la gerència municipal, de caràcter funcionariat, i composta per una secretaria i per 5 vocalies formades per titulars de les àrees d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos; de la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local; del servei de Contractació, del servei de Projectes Estratègics i del servei d’Administració dels Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals. Per tant, tots els integrants d’aquest òrgan col·legiat s’emmarquen dins de l’organigrama de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Entre les seves principals funcions està el seguiment i avaluació amb la presentació d’una memòria anual; també, fer l’anàlisi i avaluació de “matèries, situacions o casos que puguin suposar un especial risc i posats en el seu coneixement”. Igualment, la Comissió Antifrau comprovarà i custodiarà la documentació referent al PMAL’H (implementació, desenvolupament i execució pràctica) durant un termini mínim de 10 anys, assegurant la seva integritat i traçabilitat a través del sistema de gestió AUPAC.

Per tant, la Comissió Antifrau de l’Ajuntament de l’Hospitalet està obligada a presentar denúncia davant els tribunals, si escau, i a recuperar l’import dels fons europeus indegudament destinats. Tindrà responsabilitat sobre aquest seguiment durant una dècada.

Codi Ètic i de valors de bon govern

Seguint la mateixa línia, l’administració local de l’Hospitalet també ha presentat un codi ètic i de valors de bon govern que hauran de signar personalment totes les regidores i titulars d’àrea amb responsabilitats de gestió municipal. Segon el document, aquest codi té per objecte “establir els principis ètics d’actuació i els valors de bon govern que han de ser observats i promoguts per les persones determinades al seu àmbit d’aplicació en l’exercici de les seves funcions i activitats públiques, així com a les eines de control del seu degut compliment”.

Entre els principis descrits al codi ètic municipal trobem: “Honestedat i desinterès subjectiu”, “dignitat”, “representació i lleialtat institucional”. “Convivència, respecte i igualtat de tracte”, “Integritat, exemplaritat, objectivitat, Professionalitat i eficiència”. També, “respecte a la Carta de drets digitals”, “humanisme tecnològic i bretxa digital” i seguir amb “l’agenda de desenvolupament sostenible”.

Respecte als valors de bon govern, el Codi ètic presentat i al que les regidores i regidors haurà d’adherir-se recull com a irrenunciables “la transparència, el lideratge compartit i transformacional”. Aposta aquest text per un “model de gestió i innovació pública” amb “assumpció de responsabilitats i retiment de comptes, bona administració i bona governança”.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat